โรงเรียนบ้านป่ากล้วย (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 0 0 0 1 36
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.56 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 0 0 0 0 11 92
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.68 % 89.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 0 0 0 4 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.06 % 93.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 2 0 0 0 16 190
ร้อยละ 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 91.35 %

142 : 2 , 0 , 0 , 0 , 12 , 128...1.41 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 8.45 , 90.14 = 14 : 9.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65%

Powered By www.thaieducation.net