โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 3 0 2 0 7
ร้อยละ 14.29 % 21.43 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 6 4 10 3 0 28
ร้อยละ 11.76 % 7.84 % 19.61 % 5.88 % 0.00 % 54.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 8 7 10 5 0 35
ร้อยละ 12.31 % 10.77 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 53.85 %

65 : 8 , 7 , 10 , 5 , 0 , 35...12.31 , 10.77 , 15.38 , 7.69 , 0.00 , 53.85 = 30 : 46.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15%

Powered By www.thaieducation.net