โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 8 2 1 0 26
ร้อยละ 7.50 % 20.00 % 5.00 % 2.50 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 4 23 21 0 0 96
ร้อยละ 2.78 % 15.97 % 14.58 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 47
ร้อยละ 7.41 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 11 34 23 1 0 169
ร้อยละ 4.62 % 14.29 % 9.66 % 0.42 % 0.00 % 71.01 %

184 : 7 , 31 , 23 , 1 , 0 , 122...3.80 , 16.85 , 12.50 , 0.54 , 0.00 , 66.30 = 62 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99%

Powered By www.thaieducation.net