โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 30
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 3 5 0 0 98
ร้อยละ 3.64 % 2.73 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 89.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 5 4 5 0 0 128
ร้อยละ 3.52 % 2.82 % 3.52 % 0.00 % 0.00 % 90.14 %

142 : 5 , 4 , 5 , 0 , 0 , 128...3.52 , 2.82 , 3.52 , 0.00 , 0.00 , 90.14 = 14 : 9.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86%

Powered By www.thaieducation.net