โรงเรียนบ้านนาคอย (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 9 1 0 0 13
ร้อยละ 4.17 % 37.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 2.08 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 1 10 5 0 0 56
ร้อยละ 1.39 % 13.89 % 6.94 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

72 : 1 , 10 , 5 , 0 , 0 , 56...1.39 , 13.89 , 6.94 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 16 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net