โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 1 2 3 1 15
ร้อยละ 21.43 % 3.57 % 7.14 % 10.71 % 3.57 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 17 4 8 7 3 69
ร้อยละ 15.74 % 3.70 % 7.41 % 6.48 % 2.78 % 63.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 23 5 10 10 4 84
ร้อยละ 16.91 % 3.68 % 7.35 % 7.35 % 2.94 % 61.76 %

136 : 23 , 5 , 10 , 10 , 4 , 84...16.91 , 3.68 , 7.35 , 7.35 , 2.94 , 61.76 = 52 : 38.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24%

Powered By www.thaieducation.net