โรงเรียนบ้านปลาหลาย (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 32
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 1 1 11 1 1 99
ร้อยละ 0.88 % 0.88 % 9.65 % 0.88 % 0.88 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 47
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 3.70 % 1.85 % 1.85 % 87.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 5 3 14 3 3 178
ร้อยละ 2.43 % 1.46 % 6.80 % 1.46 % 1.46 % 86.41 %

152 : 3 , 2 , 12 , 2 , 2 , 131...1.97 , 1.32 , 7.89 , 1.32 , 1.32 , 86.18 = 21 : 13.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59%

Powered By www.thaieducation.net