โรงเรียนบ้านแร่ (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 6 1 2 6 4 38
ร้อยละ 10.53 % 1.75 % 3.51 % 10.53 % 7.02 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 8 7 25 12 17 93
ร้อยละ 4.94 % 4.32 % 15.43 % 7.41 % 10.49 % 57.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 11 1 10 3 7 73
ร้อยละ 10.48 % 0.95 % 9.52 % 2.86 % 6.67 % 69.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 324 คน
จำนวน(คน) 25 9 37 21 28 204
ร้อยละ 7.72 % 2.78 % 11.42 % 6.48 % 8.64 % 62.96 %

219 : 14 , 8 , 27 , 18 , 21 , 131...6.39 , 3.65 , 12.33 , 8.22 , 9.59 , 59.82 = 88 : 40.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04%

Powered By www.thaieducation.net