โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย หนูรัก (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 17
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 80.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 25 คน
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 20
ร้อยละ 4.00 % 12.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %

25 : 1 , 3 , 0 , 1 , 0 , 20...4.00 , 12.00 , 0.00 , 4.00 , 0.00 , 80.00 = 5 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net