โรงเรียนบ้านสาหร่าย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 19
ร้อยละ 10.71 % 10.71 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 4 6 3 0 62
ร้อยละ 5.06 % 5.06 % 7.59 % 3.80 % 0.00 % 78.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 10
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 9 8 9 7 0 91
ร้อยละ 7.26 % 6.45 % 7.26 % 5.65 % 0.00 % 73.39 %

107 : 7 , 7 , 6 , 6 , 0 , 81...6.54 , 6.54 , 5.61 , 5.61 , 0.00 , 75.70 = 26 : 24.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61%

Powered By www.thaieducation.net