โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 17
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 9 7 5 4 5 40
ร้อยละ 12.86 % 10.00 % 7.14 % 5.71 % 7.14 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 10 8 7 5 5 57
ร้อยละ 10.87 % 8.70 % 7.61 % 5.43 % 5.43 % 61.96 %

92 : 10 , 8 , 7 , 5 , 5 , 57...10.87 , 8.70 , 7.61 , 5.43 , 5.43 , 61.96 = 35 : 38.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 38.04%

Powered By www.thaieducation.net