โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 23 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 19
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 82.61 %

23 : 1 , 0 , 2 , 1 , 0 , 19...4.35 , 0.00 , 8.70 , 4.35 , 0.00 , 82.61 = 4 : 17.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39%

Powered By www.thaieducation.net