โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 4 7 0 0 33
ร้อยละ 6.38 % 8.51 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 7 3 6 1 0 25
ร้อยละ 16.67 % 7.14 % 14.29 % 2.38 % 0.00 % 59.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 11 7 14 1 1 68
ร้อยละ 10.78 % 6.86 % 13.73 % 0.98 % 0.98 % 66.67 %

60 : 4 , 4 , 8 , 0 , 1 , 43...6.67 , 6.67 , 13.33 , 0.00 , 1.67 , 71.67 = 17 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net