โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 2 0 2 1 23
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 2.94 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 5 4 3 1 91
ร้อยละ 5.45 % 4.55 % 3.64 % 2.73 % 0.91 % 82.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 44
ร้อยละ 7.84 % 1.96 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 86.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 16 8 5 6 2 158
ร้อยละ 8.21 % 4.10 % 2.56 % 3.08 % 1.03 % 81.03 %

144 : 12 , 7 , 4 , 5 , 2 , 114...8.33 , 4.86 , 2.78 , 3.47 , 1.39 , 79.17 = 30 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net