โรงเรียนบ้านโดนอาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จิรวรรธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 3 17 12 1 0 87
ร้อยละ 2.50 % 14.17 % 10.00 % 0.83 % 0.00 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
465
จำนวน(คน) 37 37 65 12 2 312
ร้อยละ 7.96 % 7.96 % 13.98 % 2.58 % 0.43 % 67.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
217
จำนวน(คน) 10 28 10 6 0 163
ร้อยละ 4.61 % 12.90 % 4.61 % 2.76 % 0.00 % 75.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 802 คน
จำนวน(คน) 50 82 87 19 2 562
ร้อยละ 6.23 % 10.22 % 10.85 % 2.37 % 0.25 % 70.07 %

585 : 40 , 54 , 77 , 13 , 2 , 399...6.84 , 9.23 , 13.16 , 2.22 , 0.34 , 68.21 = 186 : 31.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 802 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 29.93%

Powered By www.thaieducation.net