โรงเรียนวัดหนองทราย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 1 0 5 1 41
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 0.00 % 9.62 % 1.92 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 14 3 13 17 16 90
ร้อยละ 9.15 % 1.96 % 8.50 % 11.11 % 10.46 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 3 0 6 3 6 74
ร้อยละ 3.26 % 0.00 % 6.52 % 3.26 % 6.52 % 80.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 21 4 19 25 23 205
ร้อยละ 7.07 % 1.35 % 6.40 % 8.42 % 7.74 % 69.02 %

205 : 18 , 4 , 13 , 22 , 17 , 131...8.78 , 1.95 , 6.34 , 10.73 , 8.29 , 63.90 = 74 : 36.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.98%

Powered By www.thaieducation.net