โรงเรียนบ้านหนองอุโลก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 16
ร้อยละ 19.05 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 7 1 6 0 0 33
ร้อยละ 14.89 % 2.13 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 11 2 6 0 0 49
ร้อยละ 16.18 % 2.94 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 72.06 %

68 : 11 , 2 , 6 , 0 , 0 , 49...16.18 , 2.94 , 8.82 , 0.00 , 0.00 , 72.06 = 19 : 27.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94%

Powered By www.thaieducation.net