โรงเรียนบ้านวังยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 8 8 2 8 2 24
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 3.85 % 15.38 % 3.85 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 12 5 6 4 1 95
ร้อยละ 9.76 % 4.07 % 4.88 % 3.25 % 0.81 % 77.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 20 13 8 12 3 119
ร้อยละ 11.43 % 7.43 % 4.57 % 6.86 % 1.71 % 68.00 %

175 : 20 , 13 , 8 , 12 , 3 , 119...11.43 , 7.43 , 4.57 , 6.86 , 1.71 , 68.00 = 56 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net