โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
323
จำนวน(คน) 46 30 41 7 1 198
ร้อยละ 14.24 % 9.29 % 12.69 % 2.17 % 0.31 % 61.30 %
ระดับประถมศึกษา
1183
จำนวน(คน) 93 78 297 8 2 705
ร้อยละ 7.86 % 6.59 % 25.11 % 0.68 % 0.17 % 59.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1506 คน
จำนวน(คน) 139 108 338 15 3 903
ร้อยละ 9.23 % 7.17 % 22.44 % 1.00 % 0.20 % 59.96 %

1506 : 139 , 108 , 338 , 15 , 3 , 903...9.23 , 7.17 , 22.44 , 1.00 , 0.20 , 59.96 = 603 : 40.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1506 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 603 คน คิดเป็นร้อยละ 40.04%

Powered By www.thaieducation.net