โรงเรียนสวนป่าองค์พระ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 11
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 4 0 5 0 1 58
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 7.35 % 0.00 % 1.47 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 6 2 5 0 1 69
ร้อยละ 7.23 % 2.41 % 6.02 % 0.00 % 1.20 % 83.13 %

83 : 6 , 2 , 5 , 0 , 1 , 69...7.23 , 2.41 , 6.02 , 0.00 , 1.20 , 83.13 = 14 : 16.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87%

Powered By www.thaieducation.net