โรงเรียนบ้านเกาะสินไห (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 56
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 10 10 2 10 0 160
ร้อยละ 5.21 % 5.21 % 1.04 % 5.21 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 69
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 0.00 % 1.39 % 0.00 % 95.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 13 13 2 13 0 285
ร้อยละ 3.99 % 3.99 % 0.61 % 3.99 % 0.00 % 87.42 %

254 : 12 , 12 , 2 , 12 , 0 , 216...4.72 , 4.72 , 0.79 , 4.72 , 0.00 , 85.04 = 38 : 14.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.58%

Powered By www.thaieducation.net