โรงเรียนวัดโมคลาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 4 4 0 0 0 37
ร้อยละ 8.89 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 5 3 0 0 81
ร้อยละ 5.32 % 5.32 % 3.19 % 0.00 % 0.00 % 86.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 9 9 3 0 0 118
ร้อยละ 6.47 % 6.47 % 2.16 % 0.00 % 0.00 % 84.89 %

139 : 9 , 9 , 3 , 0 , 0 , 118...6.47 , 6.47 , 2.16 , 0.00 , 0.00 , 84.89 = 21 : 15.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.11%

Powered By www.thaieducation.net