โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 6 7 0 2 6
ร้อยละ 0.00 % 28.57 % 33.33 % 0.00 % 9.52 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 14 23 16 3 0 86
ร้อยละ 9.86 % 16.20 % 11.27 % 2.11 % 0.00 % 60.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 16 6 9 2 1 48
ร้อยละ 19.51 % 7.32 % 10.98 % 2.44 % 1.22 % 58.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 30 35 32 5 3 140
ร้อยละ 12.24 % 14.29 % 13.06 % 2.04 % 1.22 % 57.14 %

163 : 14 , 29 , 23 , 3 , 2 , 92...8.59 , 17.79 , 14.11 , 1.84 , 1.23 , 56.44 = 71 : 43.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net