โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 14
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 6 0 11 0 0 53
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 15.71 % 0.00 % 0.00 % 75.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 8 0 12 0 0 67
ร้อยละ 9.20 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 77.01 %

87 : 8 , 0 , 12 , 0 , 0 , 67...9.20 , 0.00 , 13.79 , 0.00 , 0.00 , 77.01 = 20 : 22.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99%

Powered By www.thaieducation.net