โรงเรียนวัดพรุพ้อ (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 9 3 4 1 22
ร้อยละ 11.36 % 20.45 % 6.82 % 9.09 % 2.27 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 14 13 30 9 7 49
ร้อยละ 11.48 % 10.66 % 24.59 % 7.38 % 5.74 % 40.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 19 22 33 13 8 71
ร้อยละ 11.45 % 13.25 % 19.88 % 7.83 % 4.82 % 42.77 %

166 : 19 , 22 , 33 , 13 , 8 , 71...11.45 , 13.25 , 19.88 , 7.83 , 4.82 , 42.77 = 95 : 57.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 57.23%

Powered By www.thaieducation.net