โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 15 4 0 3 0 19
ร้อยละ 36.59 % 9.76 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 46.34 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 32 20 2 20 1 63
ร้อยละ 23.19 % 14.49 % 1.45 % 14.49 % 0.72 % 45.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 47 24 2 23 1 82
ร้อยละ 26.26 % 13.41 % 1.12 % 12.85 % 0.56 % 45.81 %

179 : 47 , 24 , 2 , 23 , 1 , 82...26.26 , 13.41 , 1.12 , 12.85 , 0.56 , 45.81 = 97 : 54.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 54.19%

Powered By www.thaieducation.net