โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 33
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 7 0 6 0 0 75
ร้อยละ 7.95 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 85.23 %

47 : 7 , 0 , 2 , 0 , 0 , 38...14.89 , 0.00 , 4.26 , 0.00 , 0.00 , 80.85 = 9 : 19.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77%

Powered By www.thaieducation.net