โรงเรียนบ้านเหวตาบัว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 68
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 1.39 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 61
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 95.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 179
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 2.66 % 0.00 % 0.00 % 95.21 %

124 : 3 , 0 , 3 , 0 , 0 , 118...2.42 , 0.00 , 2.42 , 0.00 , 0.00 , 95.16 = 6 : 4.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.79%

Powered By www.thaieducation.net