โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 5 2 1 2 0 3
ร้อยละ 38.46 % 15.38 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 23.08 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 3 1 5 3 0 46
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 8.62 % 5.17 % 0.00 % 79.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 8 3 6 5 0 49
ร้อยละ 11.27 % 4.23 % 8.45 % 7.04 % 0.00 % 69.01 %

71 : 8 , 3 , 6 , 5 , 0 , 49...11.27 , 4.23 , 8.45 , 7.04 , 0.00 , 69.01 = 22 : 30.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99%

Powered By www.thaieducation.net