โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 2 0 1 1 28
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 1 4 9 0 0 69
ร้อยละ 1.20 % 4.82 % 10.84 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 1 6 9 1 1 97
ร้อยละ 0.87 % 5.22 % 7.83 % 0.87 % 0.87 % 84.35 %

115 : 1 , 6 , 9 , 1 , 1 , 97...0.87 , 5.22 , 7.83 , 0.87 , 0.87 , 84.35 = 18 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65%

Powered By www.thaieducation.net