โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 15 0 2 0 0 33
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 66.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 16 2 3 0 0 78
ร้อยละ 16.16 % 2.02 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 4 3 5 0 1 40
ร้อยละ 7.55 % 5.66 % 9.43 % 0.00 % 1.89 % 75.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 35 5 10 0 1 151
ร้อยละ 17.33 % 2.48 % 4.95 % 0.00 % 0.50 % 74.75 %

149 : 31 , 2 , 5 , 0 , 0 , 111...20.81 , 1.34 , 3.36 , 0.00 , 0.00 , 74.50 = 38 : 25.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25%

Powered By www.thaieducation.net