โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 35
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 3 2 5 5 7 90
ร้อยละ 2.68 % 1.79 % 4.46 % 4.46 % 6.25 % 80.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 4 2 6 6 8 125
ร้อยละ 2.65 % 1.32 % 3.97 % 3.97 % 5.30 % 82.78 %

151 : 4 , 2 , 6 , 6 , 8 , 125...2.65 , 1.32 , 3.97 , 3.97 , 5.30 , 82.78 = 26 : 17.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22%

Powered By www.thaieducation.net