โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 6 2 11 0 0 63
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 13.41 % 0.00 % 0.00 % 76.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.51 % 2.70 % 0.00 % 83.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 6 2 20 1 0 118
ร้อยละ 4.08 % 1.36 % 13.61 % 0.68 % 0.00 % 80.27 %

110 : 6 , 2 , 15 , 0 , 0 , 87...5.45 , 1.82 , 13.64 , 0.00 , 0.00 , 79.09 = 23 : 20.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73%

Powered By www.thaieducation.net