โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 1 1 5 29
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 13.16 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 0 12 0 12 53
ร้อยละ 3.75 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 15.00 % 66.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 1 3 0 1 32
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 2.63 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 5 2 16 1 18 114
ร้อยละ 3.21 % 1.28 % 10.26 % 0.64 % 11.54 % 73.08 %

118 : 4 , 1 , 13 , 1 , 17 , 82...3.39 , 0.85 , 11.02 , 0.85 , 14.41 , 69.49 = 36 : 30.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92%

Powered By www.thaieducation.net