โรงเรียนบ้านประสุข (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 61
ร้อยละ 4.29 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 10 3 19 0 0 140
ร้อยละ 5.81 % 1.74 % 11.05 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 4 0 12 0 0 69
ร้อยละ 4.71 % 0.00 % 14.12 % 0.00 % 0.00 % 81.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 17 5 35 0 0 270
ร้อยละ 5.20 % 1.53 % 10.70 % 0.00 % 0.00 % 82.57 %

242 : 13 , 5 , 23 , 0 , 0 , 201...5.37 , 2.07 , 9.50 , 0.00 , 0.00 , 83.06 = 41 : 16.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43%

Powered By www.thaieducation.net