โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 17
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 0 15 0 0 44
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 24.59 % 0.00 % 0.00 % 72.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 7 0 16 0 0 61
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 72.62 %

84 : 7 , 0 , 16 , 0 , 0 , 61...8.33 , 0.00 , 19.05 , 0.00 , 0.00 , 72.62 = 23 : 27.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.38%

Powered By www.thaieducation.net