โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 37
ร้อยละ 0.00 % 4.65 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 1 14 1 0 90
ร้อยละ 2.75 % 0.92 % 12.84 % 0.92 % 0.00 % 82.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 2 6 1 0 46
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 10.53 % 1.75 % 0.00 % 80.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 5 5 22 4 0 173
ร้อยละ 2.39 % 2.39 % 10.53 % 1.91 % 0.00 % 82.78 %

152 : 3 , 3 , 16 , 3 , 0 , 127...1.97 , 1.97 , 10.53 , 1.97 , 0.00 , 83.55 = 25 : 16.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22%

Powered By www.thaieducation.net