โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 5 6 23 0 0 117
ร้อยละ 3.31 % 3.97 % 15.23 % 0.00 % 0.00 % 77.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 46
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 6 7 33 0 0 201
ร้อยละ 2.43 % 2.83 % 13.36 % 0.00 % 0.00 % 81.38 %

191 : 5 , 6 , 25 , 0 , 0 , 155...2.62 , 3.14 , 13.09 , 0.00 , 0.00 , 81.15 = 36 : 18.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.62%

Powered By www.thaieducation.net