โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 5 0 0 0 34
ร้อยละ 4.88 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 7 10 8 0 0 80
ร้อยละ 6.67 % 9.52 % 7.62 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 5 5 0 0 38
ร้อยละ 7.69 % 9.62 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 13 20 13 0 0 152
ร้อยละ 6.57 % 10.10 % 6.57 % 0.00 % 0.00 % 76.77 %

146 : 9 , 15 , 8 , 0 , 0 , 114...6.16 , 10.27 , 5.48 , 0.00 , 0.00 , 78.08 = 32 : 21.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.23%

Powered By www.thaieducation.net