โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 8 1 4 0 0 37
ร้อยละ 16.00 % 2.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 110
ร้อยละ 4.92 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 90.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 14 1 10 0 0 147
ร้อยละ 8.14 % 0.58 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 85.47 %

172 : 14 , 1 , 10 , 0 , 0 , 147...8.14 , 0.58 , 5.81 , 0.00 , 0.00 , 85.47 = 25 : 14.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53%

Powered By www.thaieducation.net