โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 3 14 10 6 5 76
ร้อยละ 2.63 % 12.28 % 8.77 % 5.26 % 4.39 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 3 17 11 6 5 94
ร้อยละ 2.21 % 12.50 % 8.09 % 4.41 % 3.68 % 69.12 %

136 : 3 , 17 , 11 , 6 , 5 , 94...2.21 , 12.50 , 8.09 , 4.41 , 3.68 , 69.12 = 42 : 30.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88%

Powered By www.thaieducation.net