โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 12 4 2 12 4 50
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 2.38 % 14.29 % 4.76 % 59.52 %
ระดับประถมศึกษา
399
จำนวน(คน) 20 13 30 8 12 316
ร้อยละ 5.01 % 3.26 % 7.52 % 2.01 % 3.01 % 79.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 6 6 17 4 7 93
ร้อยละ 4.51 % 4.51 % 12.78 % 3.01 % 5.26 % 69.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 616 คน
จำนวน(คน) 38 23 49 24 23 459
ร้อยละ 6.17 % 3.73 % 7.95 % 3.90 % 3.73 % 74.51 %

483 : 32 , 17 , 32 , 20 , 16 , 366...6.63 , 3.52 , 6.63 , 4.14 , 3.31 , 75.78 = 117 : 24.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 616 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49%

Powered By www.thaieducation.net