โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 2 3 4 5 22
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 7.89 % 10.53 % 13.16 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 4 3 20 7 23 66
ร้อยละ 3.25 % 2.44 % 16.26 % 5.69 % 18.70 % 53.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 16 0 16 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 36.36 % 0.00 % 36.36 % 27.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 6 5 39 11 44 100
ร้อยละ 2.93 % 2.44 % 19.02 % 5.37 % 21.46 % 48.78 %

161 : 6 , 5 , 23 , 11 , 28 , 88...3.73 , 3.11 , 14.29 , 6.83 , 17.39 , 54.66 = 73 : 45.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22%

Powered By www.thaieducation.net