โรงเรียนบ้านหนองพลวง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 5 0 0 0 58
ร้อยละ 1.56 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 1 5 3 0 0 121
ร้อยละ 0.77 % 3.85 % 2.31 % 0.00 % 0.00 % 93.08 %

92 : 1 , 5 , 0 , 0 , 0 , 86...1.09 , 5.43 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 93.48 = 6 : 6.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.92%

Powered By www.thaieducation.net