โรงเรียนวัดบ้านตำแย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 1 1 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 13 3 9 4 48
ร้อยละ 3.75 % 16.25 % 3.75 % 11.25 % 5.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 4 0 3 3 37
ร้อยละ 0.00 % 8.51 % 0.00 % 6.38 % 6.38 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 3 17 3 13 8 117
ร้อยละ 1.86 % 10.56 % 1.86 % 8.07 % 4.97 % 72.67 %

114 : 3 , 13 , 3 , 10 , 5 , 80...2.63 , 11.40 , 2.63 , 8.77 , 4.39 , 70.18 = 34 : 29.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33%

Powered By www.thaieducation.net