โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 4 3 2 16
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 14.29 % 10.71 % 7.14 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 1 5 19 6 17 66
ร้อยละ 0.88 % 4.39 % 16.67 % 5.26 % 14.91 % 57.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 3 6 23 9 19 82
ร้อยละ 2.11 % 4.23 % 16.20 % 6.34 % 13.38 % 57.75 %

142 : 3 , 6 , 23 , 9 , 19 , 82...2.11 , 4.23 , 16.20 , 6.34 , 13.38 , 57.75 = 60 : 42.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25%

Powered By www.thaieducation.net