โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 2
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 4 0 2 0 3 29
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 7.89 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 6 0 3 1 3 31
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 6.82 % 2.27 % 6.82 % 70.45 %

44 : 6 , 0 , 3 , 1 , 3 , 31...13.64 , 0.00 , 6.82 , 2.27 , 6.82 , 70.45 = 13 : 29.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55%

Powered By www.thaieducation.net