โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 7 1 2 0 0 12
ร้อยละ 31.82 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 3 2 13 0 0 41
ร้อยละ 5.08 % 3.39 % 22.03 % 0.00 % 0.00 % 69.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 14 0 0 18
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 42.42 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 11 3 29 0 0 71
ร้อยละ 9.65 % 2.63 % 25.44 % 0.00 % 0.00 % 62.28 %

81 : 10 , 3 , 15 , 0 , 0 , 53...12.35 , 3.70 , 18.52 , 0.00 , 0.00 , 65.43 = 28 : 34.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72%

Powered By www.thaieducation.net