โรงเรียนบ้านตลาดไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 3 3 0 0 23
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 70
ร้อยละ 4.94 % 2.47 % 6.17 % 0.00 % 0.00 % 86.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 6 6 8 0 0 120
ร้อยละ 4.29 % 4.29 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %

111 : 5 , 5 , 8 , 0 , 0 , 93...4.50 , 4.50 , 7.21 , 0.00 , 0.00 , 83.78 = 18 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net