โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 0 10 5 0 26
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 22.73 % 11.36 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 7 11 27 0 11 58
ร้อยละ 6.14 % 9.65 % 23.68 % 0.00 % 9.65 % 50.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 10 11 37 5 11 84
ร้อยละ 6.33 % 6.96 % 23.42 % 3.16 % 6.96 % 53.16 %

158 : 10 , 11 , 37 , 5 , 11 , 84...6.33 , 6.96 , 23.42 , 3.16 , 6.96 , 53.16 = 74 : 46.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84%

Powered By www.thaieducation.net